รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ตามที่สภาเภสัชกรรมออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2563 เรื่อง แนวทางการออกประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะทางเภสัชกรรม ลงวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 “ข้อ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เมื่อได้จัดการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมให้กับวิทยาลัยที่รับผิดชอบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้วิทยาลัยออกประกาศรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม” นั้น คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาและมีมติรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 182 ราย ในสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
ลำดับชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรม
1ภญ.ดิษยา วัฒนาไพศาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2ภก.ชานนท์ ศุภผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3ภก.สุรพล โนชัยวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4ภญ.ประภาพร เป็งธินามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5ภญ.สุหัสชา กั้งแฮมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7ภก.ทวีศักดิ์ มณีโรจน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8ภญ.กรวรรณ ผุดผ่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10ภก.สิทธิพงศ์ จงไกรจักรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12ภญ.ธนิศา เล็กน้อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13ภญ.นีรชา พลอินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14ภญ.ปาริชาติ โชติมากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ

สาขาเฉพาะทาง

จำนวนผู้ที่ได้รับรอง

1

การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

16

2

ผู้ป่วยนอก

6

3

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

1

4

ผู้ป่วยมะเร็ง

75

5

ผู้ป่วยวิกฤต

1

6

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

8

รวม

107

ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ

สาขาเฉพาะทาง

จำนวนผู้ที่ได้รับรอง

1

การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

16

2

ผู้ป่วยนอก

6

3

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

1

4

ผู้ป่วยมะเร็ง

75

5

ผู้ป่วยวิกฤต

1

6

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

8

รวม

107

ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ

สาขาเฉพาะทาง

จำนวนผู้ที่ได้รับรอง

1

การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

16

2

ผู้ป่วยนอก

6

3

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

1

4

ผู้ป่วยมะเร็ง

75

5

ผู้ป่วยวิกฤต

1

6

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

8

รวม

107

ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ

สาขาเฉพาะทาง

จำนวนผู้ที่ได้รับรอง

1

การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

16

2

ผู้ป่วยนอก

6

3

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

1

4

ผู้ป่วยมะเร็ง

75

5

ผู้ป่วยวิกฤต

1

6

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

8

รวม

107

ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ

สาขาเฉพาะทาง

จำนวนผู้ที่ได้รับรอง

1

การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

16

2

ผู้ป่วยนอก

6

3

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

1

4

ผู้ป่วยมะเร็ง

75

5

ผู้ป่วยวิกฤต

1

6

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

8

รวม

107

ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ

สาขาเฉพาะทาง

จำนวนผู้ที่ได้รับรอง

1

การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

16

2

ผู้ป่วยนอก

6

3

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

1

4

ผู้ป่วยมะเร็ง

75

5

ผู้ป่วยวิกฤต

1

6

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

8

รวม

107

ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสาร
02-07-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ3
8 ธันวาคม 2023
02-09-2566 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 4
8 ธันวาคม 2023
01-28-2565 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรมระยะสั้น (1)
8 ธันวาคม 2023
01-29-2565 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 2
8 ธันวาคม 2023
01-30-2565 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 3
8 ธันวาคม 2023
01-31-2565 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 4
8 ธันวาคม 2023
01-32-2565 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 5
8 ธันวาคม 2023
01-33-2565 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 6
8 ธันวาคม 2023
02-03-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม
8 ธันวาคม 2023
02-21-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 5
15 ธันวาคม 2023
02-27-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 6
8 ธันวาคม 2023
02-06-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 2
8 ธันวาคม 2023
02-28-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 7
22 กุมภาพันธ์ 2024
02-29-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 8
19 ธันวาคม 2023
02-30-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 9
8 ธันวาคม 2023
02-31-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 10
8 ธันวาคม 2023
02-33-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 11
8 ธันวาคม 2023
01-34-2565 ประกาศเรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 7
22 ธันวาคม 2023
02-34-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 12
8 ธันวาคม 2023
02-37-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับ 13
22 ธันวาคม 2023