Highlights

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม
สำหรับหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับเภสัชกรประจำบ้าน
สำหรับเภสัชกรประจำบ้าน
สำหรับประชาชน
สำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติและสื่อวิดีโอ

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรม

ประชุมวิชาการออนไลน์วิทยาลัยเภสัชบำบัด
เรื่อง Antimicrobial Stewardship: How to and Why? วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. หลักการและเหตุผล การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขทั่วโลก จากรายงานโดยองค์การอนามัยโลกพบว่าอัตราการติดเชื้อดื้อยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน …
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด  ประจำปี พ.ศ.2567
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สถาบันหลัก : 1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร               3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น             4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล           …
การประชุมประจำปีของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดการประชุมประจำปีของหลักสูตร “Resident Forum 2023”
ขอเชิญคณาจารย์ เภสัชกรประจำบ้าน ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชบำบัดเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมประจำปีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดการประชุมประจำปีของหลักสูตร “Resident Forum 2023” จัด ณ ห้องประชุมวชิรเวช อาคา …
รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยมีสถาบันหลักในการฝึกอบรมทั้งหมด 9 สถาบัน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

" จัดสอบและฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด "