Highlights

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม
สำหรับหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับเภสัชกรประจำบ้าน
สำหรับเภสัชกรประจำบ้าน
สำหรับประชาชน
สำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติและสื่อวิดีโอ

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรม

รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยมีสถาบันหลักในการฝึกอบรมทั้งหมด 9 สถาบัน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …
อ่านเพิ่มเติม
สถาบันหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครหลายสาขา
สถาบันหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครหลายสาขา ติดต่อ ผศ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email : chotirat.n@pharm.chula.ac.th ได้เลยครับ …
อ่านเพิ่มเติม
คัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้      ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด  ประจำปี พ.ศ.2566 …
อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022 Empowering competency of pharmacotherapist in patient care
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Contemporary review in pharmacotherapy 17-19 August 2022 (ทั้ง online และ on site) ครับ สามารถตรวจสอบรายชื่อ / เลขใบประกอบ / email ตาม link ที่แนบมานี้ได้เลยครับ ดูที่นี่ …
อ่านเพิ่มเติม

" จัดสอบและฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด "