หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ได้รับการรับรอง
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย : THE COLLEGE OF PHARMACOTHERAPY OF THAILAND
ชื่อหลักสูตรผู้รับผิดชอบวันที่ประกาศ
หลักสูตร1วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย1 กุมภาพันธ์ 2566