• MFlex เอ็มเฟล็ก E85
  • MFlex เอ็มเฟล็ก E85
  • MFlex เอ็มเฟล็ก E85

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 (4 เม.ย. 2560)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2560 (7 ก.พ. 2560)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2560 (11 ม.ค. 2560)
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 25/2559 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำ (31 ต.ค. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 23 / 2559 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 3 ปี 2559 (รอบพิเศษ) ประเภท ข้อเขียน (13 ก.ย. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 22 / 2559 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 1 ปี 2559 (รอบพิเศษ) ประเภทการสอบข้อเขียน (13 ก.ย. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 21/2559 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 1 ปี 2559 (รอบพิเศษ) ประเภท สอบสัมภาษณ์กรณีศึกษาปากเปล่า (13 ก.ย. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 20 / 2559 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 รอบพิเศษ (15 ส.ค. 2559)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Contemporary reviews in pharmacotherapy 2016 (22 มิ.ย. 2559)
ดูข่าวการประชุมวิชาการทั้งหมด