• MFlex เอ็มเฟล็ก E85
  • MFlex เอ็มเฟล็ก E85
  • MFlex เอ็มเฟล็ก E85

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35 / 2560 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค. 2560)
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 (3 ก.ค. 2560)
แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม การวางระเบิดหน้าห้องจ่ายยา นายทหารสัญญาบัตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (23 พ.ค. 2560)
รหัสประจำตัวเภสัชกรประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ.2560 (23 พ.ค. 2560)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 19 / 2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 3 ประเภทข้อเขียน (5 พ.ค. 2560)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 18 / 2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 1 ประเภทสอบปากเปล่าโดยใช้กรณีศึกษา (5 พ.ค. 2560)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 17 / 2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 1 ประเภทข้อเขียน (5 พ.ค. 2560)
การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 (4 เม.ย. 2560)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2560 (7 ก.พ. 2560)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2560 (11 ม.ค. 2560)