• MFlex เอ็มเฟล็ก E85
  • MFlex เอ็มเฟล็ก E85

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 11 / 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ปี 2563 ครั้งที่ 2 (2 มิ.ย. 2563) new
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2563 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (9 เม.ย. 2563)
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ ปี 2563 สำหรับเภสัชกรประจำบ้านที่มีรหัสประจำตัว หลังปีการศึกษา 2562 (3 เม.ย. 2563)
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ ปี 2563 สำหรับเภสัชกรประจำบ้านที่มีรหัสประจำตัว ก่อนปีการศึกษา 2562 (3 เม.ย. 2563)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 30 / 2562 เรื่อง การรับสมัครเภสัชกรที่มีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของเภ (17 ก.ย. 2562)
รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (15 ก.ค. 2562)
ภาคผนวก ภ_คำขอทราบผลสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้าน (7 มิ.ย. 2562)
การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 12 / 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำป (8 พ.ค. 2562)
ภาคผนวก ฌ_แบบฟอร์มการแสดงความประสงค์เลือกสาขาเฉพาะทาง (4 เม.ย. 2562)
ดูข่าวการประชุมวิชาการทั้งหมด