ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 20 / 2559 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 รอบพิเศษ (15 ส.ค. 2559) new
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Contemporary reviews in pharmacotherapy 2016 (22 มิ.ย. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 15 / 2559 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 3 ประเภทข้อเขียน (18 พ.ค. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 14 / 2559 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 1 ประเภทสอบสัมภาษณ์กรณีศึกษาปากเปล่า ประจำปี 2559 (18 พ.ค. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 13 / 2559 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 1 ประเภทข้อเขียน (18 พ.ค. 2559)
วิธีการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016 (16 พ.ค. 2559)
การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016 (1 พ.ค. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 8 /2559 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น ผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (25 เม.ย. 2559)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 9 / 2559 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 (22 เม.ย. 2559)
ปฎิทินหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี 2559 (22 เม.ย. 2559)
ดูข่าวการประชุมวิชาการทั้งหมด