• วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
  • วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 30 / 2562 เรื่อง การรับสมัครเภสัชกรที่มีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของเภ (17 ก.ย. 2562)
รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (15 ก.ค. 2562)
ภาคผนวก ภ_คำขอทราบผลสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้าน (7 มิ.ย. 2562)
การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 12 / 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำป (8 พ.ค. 2562)
ภาคผนวก ฌ_แบบฟอร์มการแสดงความประสงค์เลือกสาขาเฉพาะทาง (4 เม.ย. 2562)
รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (4 เม.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562 (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562 (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของปี 2558) (26 มี.ค. 2562)
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2562_สำหรับเภสัชกรประจำบ้าน (13 มี.ค. 2562)
ดูข่าวการประชุมวิชาการทั้งหมด