• วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
  • วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2561 (26 ก.พ. 2561)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบ (23 ม.ค. 2561)
งานประชุมวิชาการฯ Contemporary review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 (16 พ.ย. 2560)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจาปี พ.ศ.2561 (29 ต.ค. 2560)
วันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 งานประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 the 2nd (28 ต.ค. 2560)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35 / 2560 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค. 2560)
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 (3 ก.ค. 2560)
แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม การวางระเบิดหน้าห้องจ่ายยา นายทหารสัญญาบัตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (23 พ.ค. 2560)
รหัสประจำตัวเภสัชกรประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ.2560 (23 พ.ค. 2560)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 19 / 2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ 3 ประเภทข้อเขียน (5 พ.ค. 2560)