รายนามสมาชิกวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       :: จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ::

ลำดับ
เลขที่ใบประกอบ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทสมาชิก
1
01570
ภก.ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ
สมาชิกกิตติมศักดิ์
2
01872
ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์
3
03007
ภก.ศ เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
สมาชิกกิตติมศักดิ์
4
01312
ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกรู
สมาชิกสามัญ
5
01314
ภญ.รศ.ดร.จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี
สมาชิกสามัญ
6
02770
ภญ.รศ.อาภรณี ไชยาคำ
สมาชิกสามัญ
7
02924
ภก.คทา บัณฑิตานุกูล
สมาชิกสามัญ
8
03626
ภก.รศ(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
สมาชิกสามัญ
9
03730
ภญ.ประไพ จองศิริเลิศ
สมาชิกสามัญ
10
05134
ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
สมาชิกสามัญ
11
06491
ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา
สมาชิกสามัญ
12
06868
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
สมาชิกสามัญ
13
06944
ภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์
สมาชิกสามัญ
14
07623
ภญ.จันทร์จิรา ชอบประดิถ
สมาชิกสามัญ
15
07658
ภญ.ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
สมาชิกสามัญ
16
07993
ภญ.ผศ.ดร.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
สมาชิกสามัญ
17
08077
ภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
สมาชิกสามัญ
18
08162
ภก.ผศ.ดร.อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา
สมาชิกสามัญ
19
08267
ภญ.ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
สมาชิกสามัญ
20
09404
ภก.รศ.ดร.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
สมาชิกสามัญ
21
09904
ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ
สมาชิกสามัญ
22
10411
ภก.ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
สมาชิกสามัญ
23
10753
ภก.อ.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
สมาชิกสามัญ
24
10945
ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน
สมาชิกสามัญ
25
11460
ภญ.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
สมาชิกสามัญ
26
11833
ภญ.ดร.น้ำฝน ศิวะนาวินทร์
สมาชิกสามัญ
27
12752
ภก.อ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
สมาชิกสามัญ
28
13936
ภญ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
สมาชิกสามัญ
29
14175
ภก.นิรันดร์ จ่างคง
สมาชิกสามัญ
30
14588
ภญ.สุกานต์ดา เด่นจันตา
สมาชิกสามัญ
31
15209
ภก.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล
สมาชิกสามัญ
32
17600
ภก.วีรชัย ไชยจามร
สมาชิกสามัญ
33
18101
ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
สมาชิกสามัญ
34
20519
ภก.จิตติพล ตันติวิท
สมาชิกสามัญ
35
20719
ภญ.พรวลัย บุญเมือง
สมาชิกสามัญ
36
20821
ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
สมาชิกสามัญ
37
20942
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สมาชิกสามัญ
38
7726
ภญ.ผศ.สุณี เลิศสินอุดม
สมาชิกสามัญ
39
7779
ภญ.วินัดดา ชุตินารา
สมาชิกสามัญ
40
9704
ภญ.อุษณีย์ วนรรฆมณี
สมาชิกสามัญ