เปิดรับลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
6 - 22 พฤษภาคม 2558
สำหรับเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และรักษาสถานภาพ