สาส์นจากประธาน
ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร  ภัทรชยากุล

ประธานวิทยาลัยเภสัชบำบัด วาระที่ 5