:: รายนามคณะกรรมการบริหาร วาระที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ::
ภก.ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
ประธานวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ภก.อ.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
รองประธานภก.อ.ดร.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
เลขาธิการ
ภก.อ.ดร.วีรชัย ไชยจามร
ประธานวิชาการภญ.ภัทรอนงค์ จองศิริเลิศ
เหรัญญิกภก.ผศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล
ปฎิคมภก.อ.ดร.กฤติน บัณฑิตานุกูล
นายทะเบียนภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา
ประชาสัมพันธ์ภญ.ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
กรรมการกลางภก.ผศ.ดร.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
กรรมการกลางภก.รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
กรรมการกลางและที่ปรึกษา