:: รายนามคณะกรรมการบริหาร วาระที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) ::
ภญ.รศ.อาภรณี ไชยาคำ
ประธานวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย วาระที่ ๓
ภญ.ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
รองประธานภก.ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
เลขาธิการภก.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
เหรัญญิกภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์
ประชาสัมพันธ์ภญ.ผศ.ดร.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
ปฎิคมภญ.ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
ประธานวิชาการภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ
กรรมการกลางภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
กรรมการกลางภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
กรรมการกลางภญ.จันจิรา ชอบประดิถษ์
กรรมการกลาง