:: รายนามคณะกรรมการบริหาร วาระที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒) ::
ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร
ประธานวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย วาระที่ ๒
ภญ.รศ.อาภรณี ไชยาคำ
รองประธานภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
เลขาธิการภญ.ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
ประธานวิชาการภญ.จันทร์จิรา ชอบประดิถ
ปฎิคมภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์
เหรัญญิกภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ
นายทะเบียนภญ.ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
กรรมการกลางภก.ผศ.ดร.อารมณ์ เจษฎาญาณเมธา
กรรมการกลางภญ.ผศ.ดร.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
กรรมการกลางภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
กรรมการกลาง