:: รายนามคณะกรรมการบริหาร วาระที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙) ::
ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร
ประธานวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย วาระที่ ๑
ภญ.รศ.อาภรณี ไชยาคำ
รองประธานภก.ผศ.ดร.สุรกิจ นาทีสุวรรณ
เลขาธิการภญ.ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล
ประธานวิชาการภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
เหรัญญิกภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
นายทะเบียนภญ.ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
กรรมการกลางภก.คทา บัณฑิตานุกูล
กรรมการกลางภก.ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
กรรมการกลางภก.ผศ.ดร.อารมณ์ เจษฎาญาณเมธา
กรรมการกลาง