ข้อบังคับและกฏหมาย       :: จำนวนทั้งสิ้น 38 รายการ ::

ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (5 รายการ)
  1. »  ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25-2557 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 

  2. »  ระเบียบการเงินวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยฯ 

  3. »  ระเบียบวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ 

  4. »  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง ครุยวิทยฐานะของผู้ได้รับวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด 

  5. »  ข้อบังคับว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัด พ.ศ.๒๕๕๑