ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 4 เมษายน 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 352 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ที่ 5 / 2562

เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

******************************************************************************************************

                      ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยมีสถาบันหลักในการฝึกอบรมทั้งหมด 7 สถาบัน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเภสัชกรประจำบ้านจะต้องผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 3 ตามข้อกำหนดดังประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติการประเมิน และการตัดสินคะแนนเภสัชกรประจำบ้านตามหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

                      วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงประกาศรับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันรับสมัคร:   1-12 เมษายน 2562

 

รายละเอียดการสอบ :

วันและเวลาสอบ                                  ประเภทการสอบ                    ชั้นปีที่เข้าสอบ                       สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562     
        

เวลา  08.30 – 11.30น.                         การสอบข้อเขียน                       เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1       สถาบันฝึกอบรม

เวลา  08.30 – 12.30น.                         การสอบข้อเขียนเฉพาะทาง       เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3       สถาบันฝึกอบรม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562            

                เวลา 10.00น. เป็นต้นไป                        การสอบสัมภาษณ์                    เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1       กระทรวงสาธารณสุข

                           กรณีศึกษาปากเปล่า                 (สอบครั้งที่ 2)   

                 เวลา 12.30 – 16.30น.                         การสอบสัมภาษณ์                    เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1       กระทรวงสาธารณสุข

                           กรณีศึกษาปากเปล่า                 (สอบครั้งแรก)   

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ  1.ใบสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรม

                                                 2. ใบรายงานผลการฝึกอบรม

                                                 3.สำเนาใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสอบ (กรณีสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)


สามารถส่งใบสมัครสอบและสำเนาใบโอนเงินได้ที่:

                           1. โทรสาร : 02 591 8298

                                                 2. อีเมล์    : thaibcp@gmail.com

                                                 3. ไปรษณีย์    : วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

                                                                         สภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

                                                                         กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่   ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                                                    เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
                                                    ประเภท ออมทรัพย์

 

อัตราค่าเนียมการสอบสำหรับของเภสัชกรประจำบ้านที่สอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

1.การสอบประเมินผลการฝึกอบรม (วภ.) ชั้นปีที่ 1 (paper examination)*          500    บาท

2.การสอบประเมินผลการฝึกอบรม (วภ.) ชั้นปีที่ 1 (oral examination)*             500    บาท

3.การสอบประเมินผลการฝึกอบรม (วภ.) ชั้นปีที่ 3 (paper examination)*          500    บาท

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิณชญา  โท้ประยูร โทรศัพท์ 0 2590 1877,0 2590 2439 โทรสารอัตโนมัติ 0 2591 8298  วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยหรือสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ได้จาก Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ www.thaibcp.org