ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562 ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 26 มีนาคม 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 314 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ที่  4 / 2562
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562

*************************************************************************

     ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จะประกาศรับสมัครสอบผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันรับสมัคร :   20 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญใน
    การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

    2.1    ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม

    2.2    ประกอบวิชาชีพในสาขาเภสัชบำบัดหรือที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

    2.3    มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง

    2.4    มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือวารสารต่างประเทศ
             ที่อยู่ในรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผลงานวิชาการดังกล่าวผู้สมัครจะต้องมีชื่อเป็นชื่อแรก
             (first author) ในรายชื่อผู้ประพันธ์ หรือเป็นผู้วิจัยหลัก (corresponding author)

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร

   3.1    ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

   3.2    สำเนาใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม จำนวน 2 ชุด

   3.3    ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับการศึกษาสูงสุดในสาขาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล      จำนวน 2 ชุด

   3.4    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)

   3.5    หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเภสัชบำบัด มาเป็นเวลา 10 ปี ได้แก่
            แฟ้มสะสมภาพงาน(portfolio) ตามที่คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ กำหนด จำนวน 2 ชุด

   3.6    รายงานกรณีศึกษาที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติจริง จำนวน 5 กรณีศึกษา

   3.7    ผลงานวิจัยตามที่ได้กำหนดในคุณสมบัติข้อ 2.4


4.  ค่าสมัคร 7,500 บาท*ส่งเป็นเช็ค ธนาณัติ หรือ draft สั่งจ่าย สภาเภสัชกรรม
     หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินไปพร้อมใบสมัคร

 

               Ø      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                        เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

               Ø      ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                        เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

     *วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ


5.   ส่งใบสมัครมาที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย อาคาร 6 ชั้น 7
      ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


6.  กำหนดการสอบ

                                    ขั้นตอนการดำเนินการ                                                     วัน เดือน ปี

     6.1 รับสมัครผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ                  20 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

     6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ                     26 เมษายน 2562

     6.3 การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ         สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

                                                                                                                   สอบสัมภาษณ์ความรู้ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562     7.   เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
            คือ ต้องมีหน้าที่เป็นผู้สอนและรับผิดชอบควบคุมการฝึกอบรม
ทางวิชาชีพของเภสัชกรประจำบ้านเป็นหลัก

     8.    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2590 1877, 0 2590 2439
            โทรสาร 0 2590 2439  หรือสามารถ download ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
            ที่ www.thaibcp.org


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน