ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562 (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของปี 2558) ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 26 มีนาคม 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 249 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ที่ 3/ 2562
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562 (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของปี 2558)

*************************************************************************

     ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จะประกาศรับสมัครสอบผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัช-บำบัด พ.ศ.2562(สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของปี 2558) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันรับสมัคร:   20 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญใน
   การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
   ของปี 2558)

     2.1    ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม

     2.2    ประกอบวิชาชีพในสาขาเภสัชบำบัดหรือที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

     2.3    มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร

     3.1    ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

     3.2    สำเนาใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม จำนวน 2 ชุด

     3.3    ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับการศึกษาสูงสุดในสาขาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล      จำนวน 2 ชุด

     3.4    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)

     3.5    Curriculum Vitae (CV) จำนวน 2 ชุด

     3.6    รายงานกรณีศึกษาที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติจริง จำนวน 5 กรณีศึกษา (กรณีต้องสอบปากเปล่า)

     3.7    ผลการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ ส่วนใดส่วนหนึ่งของปี 2558

4.  ค่าสมัคร  2,500 บาท*ส่งเป็นเช็ค ธนาณัติ หรือ draft สั่งจ่าย สภาเภสัชกรรม
    หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินไปพร้อมใบสมัคร

               Ø  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                    เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

              Ø  ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                   เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

         *วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ


5.   ส่งใบสมัครมาที่ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย อาคาร 6 ชั้น 7
      ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

6.  กำหนดการสอบ

                                    ขั้นตอนการดำเนินการ                                                     วัน เดือน ปี

     6.1 รับสมัครผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ                      20 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

     6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ                         26 เมษายน 2562

     6.3 การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ             สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

                                                                                                                        สอบสัมภาษณ์ความรู้ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562


7. เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

         คือ ต้องมีหน้าที่เป็นผู้สอนและรับผิดชอบควบคุมการฝึกอบรมทางวิชาชีพของเภสัชกรประจำบ้านเป็นหลัก


     8. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2590 1877, 0 2590 2439
         โทรสาร 0 2590 2439  หรือสามารถ download ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
         ที่ www.thaibcp.org วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน