ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2563 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 9 เมษายน 2563
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 406 ครั้ง

 ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ที่  4 / 2563

เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

******************************************************************************************************

                     ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยมีสถาบันหลักในการฝึกอบรมทั้งหมด 7 สถาบัน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเภสัชกรประจำบ้านจะต้องผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 3 ตามข้อกำหนดดังประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติการประเมิน และการตัดสินคะแนนเภสัชกรประจำบ้านตามหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

                     วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงประกาศรับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารด้านล่างนี้