ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 7 ตุลาคม 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 38 ครั้ง

โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
         โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัด แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 
0001-2-000-032-10-2562
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วย

1. หลักการและเหตุผล
              เพื่อให้เภสัชกรชุมชนเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นที่งานเภสัชกรรมชุมชนต้องมีความเป็นพลวัต ขณะเดียวกันเภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยจากเชิงรับให้เป็นเภสัชกรประจำครอบครัวทำงานเชิงรุก โดยการผสมผสานทั้งการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย นวัตกรรมการบริการดังกล่าว เป็นแรงผลักให้เภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาตนเองทั้งองค์ความรู้และทักษะในการจัดการด้านยาของผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียง แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยโดยองค์รวม  แต่การพัฒนานี้ยังช่วยสร้างภาพพจน์ของความเป็นวิชาชีพ ก่อให้เกิดความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่เภสัชกรชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานงานบริการเภสัชกรรมชุมชนต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องมีหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนอย่างต่อเนื่อง

             วิทยาลัยเภสัชบำบัด ภายใต้สภาเภสัชกรรม ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างจริงจัง ทางวิทยาลัยเภสัชบำบัดร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

                  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดทำโครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น

 

2.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรม

 

                   

                    2.1 มีแนวคิด และทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น

 

 

                    2.2 มีความรู้ทางเภสัชบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
                          ดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 


3.  วันที่จัดอบรม
   
               วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 สถานที่ โรงแรม ไอ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 


4.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

  • 4.1   เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
     
  • 4.2   เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะ   
            2 ปี ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรม


5.
  การวัดผลการอบรมและการสำเร็จการอบรม

         การสอบข้อเขียนหลังการอบรม โดยเกณฑ์การสอบผ่านต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด


 

6. การสมัครเข้าฝึกอบรม

     

 

 

 

 


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2378 E-mail: lsunee@kku.ac.th หรือที่ สำนักงานวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2590-1877 E-mail : thaibcp@gmail.com

 ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1jNW98RP6NvLhOhR5dWbQlUx3hPxpO_qA/view
 
 ลงทะเบียนได้ที่
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTdIQat55JKVDaVb6AZpfAh-tyAeKHsAKq7PO_VMAdnsrbXw/viewform

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนไปยัง ชื่อบัญชี วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย 
เลขที่บัญชี 142-0-21269-9 สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ประเภทออมทรัพย์
ส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง อีเมล thaibcp@gmail.com