ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 30 / 2562 เรื่อง การรับสมัครเภสัชกรที่มีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของเภ ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 17 กันยายน 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 335 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ที่   30 / 2562

เรื่อง การรับสมัครเภสัชกรที่มีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของเภสัชกรประจำบ้าน
ประจำปี พ.ศ.2562

********************************************************************************************

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

 

สถาบันหลัก :  1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

              5. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

              7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1. วันที่รับสมัคร: 16 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
      สาขาเภสัชบำบัด ก่อนปี พ.ศ. 2559 ที่พ้นสภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2.2 ได้รับประกาศนียบัตรเภสัชกรประจำบ้าน (General Residency inPharmacotherapy)

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

     3.1 ใบสมัครขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมฯ

     3.2 หลักฐานการรักษาสถานภาพการเป็นเภสัชกรประจำบ้าน ได้แก่ สำเนาใบลงทะเบียนรักษาสถานภาพ
           และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

    3.3 สำเนาประกาศนียบัตรเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (General Residency inPharmacotherapy)

      3.4 สำเนาประกาศนียบัตรเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3 (Specialized residency in ……Pharmacotherapy) 
            (ถ้ามี)

     หรือ หลักฐานดังต่อไปนี้

          3.4.1 สำเนาใบรายงานผลการฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ร่วมกับหลักฐานกิจกรรม ดังนี้

        3.4.1.1 ปีที่ 2  Specialized Residency in Pharmacotherapy Training
                    ในระหว่างฝึกอบรมในปีที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีกิจกรรม อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

                     1.การนำเสนอการสัมมนา            อย่างน้อย  1  ครั้งต่อปี
                     2.การนำเสนอ Journal Club       อย่างน้อย  6  ครั้งต่อปี
                     3.การนำเสนอกรณีศึกษา             อย่างน้อย  6  ครั้งต่อปี
                     4.การตีพิมพ์ผลงานในวารสารภายในประเทศ  1  เรื่อง
                     5.การสอนและดูแล การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และ
                     6.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 1

 

        3.4.1.2 ปีที่ 3 Specialized Residency in Pharmacotherapy Training ในระหว่าง 
                    การฝึกอบรมในปีที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีกิจกรรมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

                    1.การนำเสนอการสัมมนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
                    2.การนำเสนอ Journal Club อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
                    3.การนำเสนอกรณีศึกษา อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
                    4.การนำเสนอโครงงานด้านวิชาชีพ 1 โครงงาน (Professional Project)
                    5.การประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation) หรือการจัดทำ Critical Pathway หรือ
                       Disease Management 1 เรื่อง
                    6.การตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ที่ได้รับการอ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นสากล (International data base) หรือ
                      ได้รับการรับรองจากคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยฯ 1 เรื่อง
                   7.การดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 1 
                      และ ชั้นปีที่ 2

                    3.4.2  ผลการสอบประเมินเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3
                              3.4.2.1 ประเภทการสอบสัมภาษณ์ปากเปล่าข้างเตียงผู้ป่วย และ/หรือ
                              3.4.2.2 ประเภทการสอบข้อเขียนเฉพาะทาง

 

                  3.5   แบบประวัติส่วนตัว ผลงาน และกิจกรรมการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม


4.   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ :
      ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ http://thaibcp.pharmacycouncil.org

 

       5.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสถาบันหลัก

      5.1        ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
                   ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                   โทรศัพท์ 074 288 872 , 089 466 0988 โทรสาร 074 428 222
                    E-mail addresses: sutthiporn.p@psu.ac.th

      5.2        ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                   โทรศัพท์ 055 261 000-4 ต่อ 3674   E-mail address: paveenas@nu.ac.th  

        5.3        รศ.ดร.ภก.สุภัสร์  สุบงกช 
                     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                     โทรศัพท์  043 348 353  E-mail address: supsub2@kku.ac.th

      5.4        ผศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                   โทรศัพท์ 0 2644 8694   E-mail address : thanarat.sua@mahidol.ac.th

      5.5        รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย  วัชราวิวัฒน์
                   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   โทรศัพท์ 0 2218 8266   E-mail address : Somratai.R@chula.ac.th                       

      5.6        รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                   โทร 034 255 800 E-mail address : swichai1234@gmail.com

      5.7        ผศ.ดร.ภก.วสันต์  กาติ๊บ
                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                   โทร 053 944 342-3 E-mail address : wasankatip@gmail.com

 

6.   ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ไปที่ :
      สภาเภสัชกรรม (วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย) อาคาร 6 ชั้น 7
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

 

          ทั้งนี้เภสัชกรที่มีความประสงค์ขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องยื่นใบสมัคร และหลักฐานเอกสารประกอบต่อวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ก่อนเปิดภาคการฝึกอบรมที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 เดือน

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


ไฟล์ดาวน์โหลด

29-2562 ประกาศ การเทียบโอนหน่วยกิตและการกลับเข้ารับการฝึกอบรม_ปี 2562
30-2562 ประกาศวิทยาลัยฯ_รับสมัครขอกลับเข้าฝึกอบรม_ปี 2562
ระเบียบ_ว่าด้วยการพ้นสภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมฯ ก่อนปี 2559
ภาคผนวก ร_ใบสมัครขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้