ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 563 ครั้ง

 ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ที่ 27 / 2562

เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3
ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

******************************************************************************************************

              ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยมีสถาบันแหล่งฝึกอบรมทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเภสัชกรประจำบ้านจะต้องผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 3 ตามข้อกำหนดดังประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศ-ไทย เรื่องแนวปฏิบัติการประเมิน และการตัดสินคะแนนเภสัชกรประจำบ้านตามหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

                        วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงประกาศรับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

วันรับสมัคร:   15 - 31 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียดการสอบ :

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น.      การสอบข้อเขียน                                  เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1                     กระทรวงสาธารณสุข

เวลา 12.30 - 16.30 น.      การสอบสัมภาษณ์กรณีศึกษาปากเปล่า   เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1                     กระทรวงสาธารณสุข

      ****************************

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
เวลา 09.00 - 13.00 น.      การสอบข้อเขียนเฉพาะทาง                   เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3                     สถาบันฝึกอบรม

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ   1. ใบสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรม

                                                   2. ใบรายงานผลการฝึกอบรม

                                                   3. สำเนาใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสอบ (กรณีสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)


สามารถส่งใบสมัครสอบและสำเนาใบโอนเงินได้ที่:

                             1. โทรสาร       : 02 590 2439

                                                   2. อีเมล์          : thaibcp@gmail.com

                                                   3. ไปรษณีย์    : วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

                                                                           สภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

                                                                           กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่     ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                                                      เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
                                                      ประเภท ออมทรัพย์

 

อัตราค่าเนียมการสอบสำหรับของเภสัชกรประจำบ้านที่สอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

1.การสอบประเมินผลการฝึกอบรม (วภ.) ชั้นปีที่ 1 (paper examination)*          500    บาท

2.การสอบประเมินผลการฝึกอบรม (วภ.) ชั้นปีที่ 1 (oral examination)*             500    บาท

3.การสอบประเมินผลการฝึกอบรม (วภ.) ชั้นปีที่ 3 (paper examination)*          500    บาท

 

           ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิณชญา  โท้ประยูร โทรศัพท์ 0 2590 1877,0 2590 2439 โทรสารอัตโนมัติ 0 2591 8298  วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย หรือสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ได้จาก Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ www.thaibcp.pharmacycouncil.org