ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 4 มิถุนายน 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 1326 ครั้ง

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019
วันที่ 7-9สิงหาคม 2562ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
กรุงเทพมหานคร

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-024-08-2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 17.25หน่วยกิต
Service Plan: Essential Course for Pharmacists

----------------------------------------

หลักการและเหตุผล

          วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)  โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยจึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัดและระบบจัดการ เพื่อดูแลผู้ป่วยในแต่ละสาขา 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
 2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
  ในแต่ละสาขา

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2562เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

 

รูปแบบการจัดการประชุม

        บรรยาย 


จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

        ผู้เข้าร่วมตลอดการประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 17.25 หน่วยกิต

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

เภสัชกร / อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนประมาณ  300 คน

 

การสมัครและลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนตลอดงานประชุม)

 •  ค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรทั่วไป                                                      เป็นเงิน  4,000   บาท
 •  ค่าลงทะเบียนสำหรับอาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรม                               เป็นเงิน  4,000   บาท
   ในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ
 •  ค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรประจำบ้านในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ     เป็นเงิน  2,000   บาท
   และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์       

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาเภสัชกรรม
                   - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                     เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

        - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
          เลขที่บัญชี 142–1–06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

** วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี       

                                 

วิธีการสมัครและลงทะเบียน  ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาใบชำระค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ปิดรับลงทะเบียน เวลา 16.30 น.

         ❑  ระบบออนไลน์หน้า Website สภาเภสัชกรรม : www.pharmacycouncil.org

               Link การลงทะเบียนออนไลน์ https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list

         ❑  E-mailวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย  : thaibcp@gmail.com

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัด
 2. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยงานของตนได้
 3. เกิดความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างวิทยาลัยเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ

          จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80