ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 12 / 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำป ::

ข่าวจาก : ลงข่าวเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2562
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 1059 ครั้ง

 

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย 

ที่ 
 12 / 2562

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้
  
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด  ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

*******************************************************************************************************************

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

 

สถาบันหลัก :  1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

              5. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

              7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1. วันที่รับสมัคร10 - 20 พฤษภาคม 2562

 

2. จำนวนผู้ฝึกอบรมที่จะรับทั้งหมด (รวมทั้ง 7 สถาบัน)

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    3.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
                    3.2 มีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 500  ชั่วโมง
                          (จำนวนชั่วโมงอาจนับรวมระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรการศึกษา)   หรือ
                    3.3 มีคุณสมบัติเทียบเท่าที่สภาเภสัชกรรมรับรอง

 

 4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
                   4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด
                   4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว) จำนวน 2 ชุด
                   4.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 2 ชุด
                   4.4 หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) จำนวน 2 ชุด
                   4.5 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี/โท/เอก จำนวน 2 ชุด
                   4.6 สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ)
                   4.7 หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว(Recommendation) ของผู้ประเมินทั้งหมด 3 คน 
                         คนละ 1 ชุด
                   4.8 Curriculum Vitae (CV)  จำนวน 2 ชุด
                   4.9 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 500 ชั่วโมง 
                         จำนวน 2 ชุด
                   4.10 หนังสืออนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัด จำนวน 2 ชุด
                   4.11 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 1 ฉบับ

 

5.   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ :
                   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ ดังในข้อ 6 หรือ Download ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ Website วิทยาลัย        เภสัชบำบัดฯ http://thaibcp.pharmacycouncil.org

 

       6.   ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสถาบันหลัก

                    6.1   ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
                            ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                            โทรศัพท์ 074 288 872 , 089 466 0988 โทรสาร 074 428 222
                            E-mail addresses: sutthiporn.p@psu.ac.th

                    6.2   ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
                            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                            โทรศัพท์ 055 261 000-4 ต่อ 3674   E-mail address: paveenas@nu.ac.th  

                      6.3   รศ.ดร.ภก.สุภัสร์  สุบงกช 
                              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                              โทรศัพท์  043 348 353  E-mail address: supsub2@kku.ac.th

                    6.4   ผศ.ภก.ธนรัตน์  สรวลเสน่ห์
                            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                            โทรศัพท์ 0 2644 8694   E-mail address : thanarat.sua@mahidol.ac.th

                    6.5   รศ.ดร.ภญ.สมฤทัย  วัชราวิวัฒน์
                            คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                            โทรศัพท์ 0 2218 8266   E-mail address : Somratai.R@chula.ac.th

           6.6   รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                   โทร 034 255 800 E-mail address : swichai1234@gmail.com

                    6.7   ผศ.ดร.ภก.วสันต์  กาติ๊บ
                            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                            โทร 053 944 342-3 E-mail address : wasankatip@gmail.com

 

7.  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ไปที่ :
                    สภาเภสัชกรรม (วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย) อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

 

8. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
   เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

               1.  ส่งเป็นเช็ค /ธนาณัติ หรือ Draftสั่งจ่ายในนาม สภาเภสัชกรรม  

               2.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

                    -  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                       เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์     หรือ       

                    -  ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                       เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

 

9. กำหนดการสอบ : 24 พฤษภาคม 2562

 

10. คำแนะนำหลักสูตร

           10.1 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้ และความชำนาญในสาขาเภสัชบำบัด
                   อย่างครบถ้วนและมีความสามารถในการทำการวิจัยเชิงลึก

           10.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม  4 ปี โดยแบ่งการฝึกอบรมดังนี้

ปีที่  1    General Residency Training                   ระยะเวลา           1          ปี                   

ปีที่ 2-3  Specialized Residency Training             ระยะเวลา           2          ปี

ปีที่ 4     Research Fellowship                              ระยะเวลา           1          ปี

ผู้ฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่อเนื่องได้ โดยสามารถเว้นช่วงฝึกอบรม หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมในปีที่ 1 และปีที่ 3 ได้โดยระยะเวลาการฝึกอบรมโดยรวมไม่เกิน 8 ปี


 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน