ข่าวประชาสัมพันธ์       :: จำนวนทั้งสิ้น 86 ข่าว ::

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
  1. »  ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 11 / 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ปี 2563 ครั้งที่ 2 new

  2. »  ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2563 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

  3. »  ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ ปี 2563 สำหรับเภสัชกรประจำบ้านที่มีรหัสประจำตัว หลังปีการศึกษา 2562

  4. »  ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ ปี 2563 สำหรับเภสัชกรประจำบ้านที่มีรหัสประจำตัว ก่อนปีการศึกษา 2562

  5. »  ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 30 / 2562 เรื่อง การรับสมัครเภสัชกรที่มีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของเภ

  6. »  รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

  7. »  ภาคผนวก ภ_คำขอทราบผลสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้าน

  8. »  การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

  9. »  ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 12 / 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำป

  10. »  ภาคผนวก ฌ_แบบฟอร์มการแสดงความประสงค์เลือกสาขาเฉพาะทาง


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9