ข่าวประชาสัมพันธ์       :: จำนวนทั้งสิ้น 83 ข่าว ::

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
  1. »  โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง new

  2. »  ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 30 / 2562 เรื่อง การรับสมัครเภสัชกรที่มีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของเภ

  3. »  รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

  4. »  ภาคผนวก ภ_คำขอทราบผลสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้าน

  5. »  การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

  6. »  ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 12 / 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำป

  7. »  ภาคผนวก ฌ_แบบฟอร์มการแสดงความประสงค์เลือกสาขาเฉพาะทาง

  8. »  รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

  9. »  ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562

  10. »  ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562 (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของปี 2558)


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9