หลักสูตรการฝึกอบรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

                  1. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

                      1.1. ระยะเวลาในการฝึกอบรม  4  ปี

                      1.2. วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย

                            1.2.1. ภาคทฤษฏี  จำนวน 10 หน่วยกิต

                            1.2.2. ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติงานในสาขาเภสัชบำบัด ในสถาบันฝึกอบรม
                                     ของสภาเภสัชกรรม  จำนวน  91  หน่วยกิต

                            1.2.3. การทำวิจัย   จำนวน 32 หน่วยกิต

                  2. ประกาศนียบัตร

                            2.1.  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ 1 จะได้รับประกาศนียบัตร
                                   General residency in Pharmacotherapy

                            2.2.  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ 3 จะได้รับประกาศนียบัตร
                                   Specialized residency in ________  pharmacotherapy

                            2.3.  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ 4 จะได้รับประกาศนียบัตร
                                   Specialized fellowship in ________ pharmacotherapy

                  3. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น 3 เดือน

                            3.1.  หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง

                            3.2.  หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

                            3.3.  หลักสูตรการตรวจติดตามระดับยาในเลือด

 

                  ผู้เข้าฝึกอบรมที่ไม่สามารถเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 1 เมื่อผ่านการประเมินผลจะได้รับประกาศนียบัตร General residency in Pharmacotherapy  และเมื่อพร้อมสามารถกลับเข้ามาฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้ โดยจะได้รับประกาศนียบัตร Specialized residency in ……………….. pharmacotherapy ในสาขาที่ฝึกอบรม  หากเข้าฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ 4 จะได้รับประกาศนียบัตร Specialized fellowship in ………….. pharmacotherapy ในสาขาที่ฝึกอบรมและทำวิจัย ดังนั้นผู้ที่เข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อผ่านการประเมินผลทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด และ ประกาศนียบัตรดังกล่าว

                  วิทยาลัยเภสัชบำบัดกำหนดการรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมในเดือน มีนาคมของทุกปี สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

 

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

                  วิทยาลัยเภสัชบำบัดมีหน้าที่ในการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถด้านเภสัชบำบัดให้แก่เภสัชกรที่ทำหน้าที่บริบาลทางเภสัชกรรม ให้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด โดยผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

                       1. ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม

                       2. ประกอบวิชาชีพในสาขาเภสัชบำบัดหรือที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

                       3. มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง

                  ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถส่งใบสมัครมาที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ได้โดยจะมีประกาศรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ปีละหนึ่งครั้งในเดือน มีนาคม

 

การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่เภสัชกร

                  วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา โดยกำหนดจัดปีละครั้ง มีเนื้อหาทางด้านเภสัชบำบัดเพื่อให้เภสัชกรที่ทำหน้าที่ในการบริบาลทางเภสัชกรรมมีความรู้ที่ทันสมัย โดยใช้ชื่อการประชุมว่า“เภสัชบำบัดร่วมสมัย (Contemporary Review in Pharmacotherapy)” วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จัดการประชุมนี้มาแล้วรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2,000 คน