แนะนำวิทยาลัย

  

 

  แนะนำวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย 

 

       สภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551  โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า ว.ท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The College of Pharmacotherapy of Thailand (C.Ph.T.) มีหน้าที่หลักในการจัดฝึกอบรมและจัดสอบผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชบำบัด ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านเภสัชบำบัด
 
วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ มีสมาชิก 3 ประเภท ได้แก่
       1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
              1.1. เป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม และเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือ วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด หรือวุฒิบัตรที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
              1.2. เป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม และเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยตามรายชื่อที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมรับรอง
       2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของวิทยาลัย
       3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้มีคุณวุฒิที่วิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
 
การดำเนินงานในปัจจุบัน
       คณะผู้บริหารวิทยาลัยบำบัดแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่าน พร้อมคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ท่าน รวมทั้งสิ้น 17 ท่าน   ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยมีสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ในการจัดฝึกอบรมรวม 6 แห่ง ได้แก่
       1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       5. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร