เอกสารดาวน์โหลด       :: จำนวนทั้งสิ้น 38 รายการ ::

เอกสารงานประชุม (18 รายการ)
 1. »  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Contemporary 2018_Breast cancer treatment update 

 2. »  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Contemporary 2018_ACS  

 3. »  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Contemporary 2018_Septic shock contemporary review 2018 

 4. »  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Contemporary 2018_Pharmacal care in HF 2018_case based_2 

 5. »  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Contemporary 2018 

 6. »  ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดปีการศึกษา 2561 

 7. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Treatment of Metabolic Syndrome Complications: Case-based approach 

 8. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Screening and primary prevention of metabolic syndrome Case-based approach 

 9. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Treatment of metabolic syndrome complications (ACS, Stroke) : Case-based approach 

 10. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Lipid-Lowering Therapy for treatment and intensification for ASCVD : Application to individualized patients 

 11. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Smoking cessation 

 12. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Introduction to metabolic syndrome (symptoms, causes, risk factors, complications, diagnosis, prevention and treatment) 

 13. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Diabetes (symptoms, causes, risk factors, complications, diagnosis, prevention and treatment) 

 14. »  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 - Hypertension (symptoms, causes, risk factors, complications, diagnosis, prevention and treatment) 

 15. »  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หมายเลข 1-7 

 16. »  ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด 2560 

 17. »  ปฎิทินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี 2559 

 18. »  ปฎิทินหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี 2558 


แบบฟอร์มต่างๆ (15 รายการ)
 1. »  ภาคผนวก ม_ใบสมัครขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ 

 2. »  ภาคผนวก ภ_คำขอทราบผลสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้าน 

 3. »  คูมือฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ฉบับปี พ.ศ.2561 

 4. »  คูมือฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ฉบับปี พ.ศ.2559 

 5. »  ภาคผนวก ฌ ใบสมัครสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประเภทข้อเขียน 

 6. »  ภาคผนวก ซ ใบสมัครสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 

 7. »  วภท23 บัตรลงทะเบียน สถาบันฝึกอบรม คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร 

 8. »  วภท18 บัตรลงทะเบียน สถาบันฝึกอบรม คณะเภสัชฯ จุฬาฯ 

 9. »  วภท8 บัตรลงทะเบียน สถาบันฝึกอบรม คณะเภสัชฯ ม.มหิดล 

 10. »  วภท7 บัตรลงทะเบียน สถาบันฝึกอบรม คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น 

 11. »  วภท6 บัตรลงทะเบียน สถาบันฝึกอบรม คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ 

 12. »  วภท5 บัตรลงทะเบียน สถาบันฝึกอบรม คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร 

 13. »  แบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ฯ 

 14. »  หลักสูตรฝึกอบรมฯ วุฒิบัตรฯ 

 15. »  คู่มือการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ