กิจกรรมวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

กิจกรรม :: ประชุมวิชาการ เรื่อง Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2017

จำนวนเข้าชม : 3309 ครั้ง ลงกิจกรรมเมื่อ : 4 เมษายน 2560

             การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

    เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-028-07-2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 16 หน่วยกิต
Rational Drug Use: Strategies to Optimize Patient Care

----------------------------------------

หลักการและเหตุผล

 

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)  โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

องค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของหลักสูตร คือ การมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด อย่างไรก็ตาม ยังมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในจำนวนน้อย วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงต้องการสนับสนุนให้เภสัชกรมีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เพื่อเข้ารับเป็นอาจารย์แหล่งฝึกของผู้เข้าอบรมของหลักสูตรฯ และเพิ่มคุณภาพของงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

 

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือ กับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล ที่ต้องการเป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกของหลักสูตรฯ

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อม
      ในการดูแล ผู้ป่วยทางยา

2.   เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัด

 

วัน/เวลา และสถานที่

              วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1
              โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


รูปแบบการจัดการประชุม : บรรยาย 


จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

              ผู้เข้าร่วมตลอดการประชุมจะได้รับจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต


ผู้เข้าร่วมประชุม

    เภสัชกร / อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  ประมาณ  300 คน


ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ

       จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน


ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ

             ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80

 

การลงทะเบียน                                                                         ระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน                                                                                                                                                 ภายใน                                                 หลัง
                                                                        วันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
                   31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

1. สำหรับเภสัชกรทั่วไป                                                            4,000                                              4,500

2.สำหรับเภสัชกรประจำบ้าน และนักศึกษาเภสัชศาสตร์            1,800                                              2,000 

 

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่

                        - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                          เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หรือ                  - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                          เลขที่บัญชี 142 – 1 – 06705 - 6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

                    **วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน ในทุกๆ กรณี


วิธีการสมัครและลงทะเบียน ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่

❑ทางออนไลน์                  :      http://www.pharmacycouncil.org   ลงทะเบียนคลิก
❑ทางโทรสารหมายเลข      :      0-2591-8298
❑ทางไปรษณีย์                  :      วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
                                             
  สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
                                             
  อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                             
  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี
❑ทางอีเมล์                       :       thaibcp@gmail.com


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.   เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัด

  2.   เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยงานของตนได้

  3.   เกิดความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างวิทยาลัยเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                   มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม