กิจกรรมวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

กิจกรรม :: การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016

จำนวนเข้าชม : 2478 ครั้ง ลงกิจกรรมเมื่อ : 10 เมษายน 2559

             การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016

วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-009-06-2559

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 16หน่วยกิต

The Case base approachin patient safety

----------------------------------------

หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)  โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของหลักสูตร คือ การมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด อย่างไรก็ตาม ยังมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในจำนวนน้อย วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงต้องการสนับสนุนให้เภสัชกรมีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เพื่อเข้ารับเป็นอาจารย์แหล่งฝึกของผู้เข้าอบรมของหลักสูตรฯ และ เพิ่มคุณภาพของงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือ กับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล ที่ต้องการเป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกของหลักสูตรฯ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อม ในการดูแล ผู้ป่วยทางยา

2. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัด


วัน/เวลา และสถานที่

วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม Convention C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ


รูปแบบการจัดการประชุม

บรรยาย 


จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมตลอดการประชุมจะได้รับจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต


ผู้เข้าร่วมประชุม

เภสัชกร / อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  ประมาณ  300 คน


การสมัครและลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดงานประชุม   

          ค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรทั่วไป                                                    ราคา    4,000   บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรประจำบ้าน และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์      ราคา    1,500   บาท

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
                 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข  ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม 
                 เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

หรือ           ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข  ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                 เลขที่บัญชี 142-1-06705-6  ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif         **วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน ในทุกๆกรณี

วิธีการสมัครและลงทะเบียน  ส่งใบสมัคร พร้อม สำเนาใบโอนเงิน ค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.30 น.

                 ทางออนไลน์                    :   http://www.pharmacycouncil.org

                 ทางไปรษณีย์                   :   วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
                                                            สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
                                                            อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                                            กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

                 ทาง E-mail                    :     thaibcp@gmail.com

                โทรสาร                            :    02 590 1877 , 02 590 2439